Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. Voetbalsouvenirs.eu: degene die het artikel levert. 
2. U: besteller en/of gebruiker van het artikel.

Artikel 2: Betalingswijze
U kunt bij ons op de volgende manier betalen:
Vooruitbetaling: U maakt het bedrag eerst over op onze rekening.
iDeal: U rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van uw eigen bank.
Contant/pin bij ophalen in de winkel.
Na het bijschrijven van het bedrag op onze rekening versturen wij uw pakket. Houdt er rekening mee dat er bij enkele banken ( bijvoorbeeld de postbank of girofoon) enkele dagen tussen het moment van uw overschrijving en het bijschrijven op onze rekening zit.
Als u het pakket niet aanneemt of ophaalt en het pakket komt bij ons terug kunnen wij het pakket voor u opnieuw versturen tegen betaling van extra kosten. Indien u het pakket niet opnieuw wenst te ontvangen brengen wij u de verzendkosten, de retourkosten en de administratiekosten in rekening. We brengen dit in mindering op het door u terug te ontvangen bedrag. 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het door u verkeerd invullen van het bestelformulier met betrekking tot uw naam, adres en telefoonnummer. Als u uw adres foutief invult en het pakket komt bij ons terug bent u extra kosten aan ons verschuldigd. Vervolgens versturen wij uw pakket opnieuw.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten van de pakketdienst.

Artikel 3: Toepassing 
1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Voetbalsouvenirs.eu zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. 
2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 
3. Voetbalsouvenirs.eu is bevoegd om bij de uitvoering van de bestellingen gebruik te maken van de diensten van derden. 
4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Voetbalsouvenirs.eu worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Voetbalsouvenirs.eu ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 
5. Voor zover de algemene voorwaarden van Voetbalsouvenirs.eu strijdig zijn met een enige door de wederpartij gehanteerde voorwaarden, doet de wederpartij afstand van die voorwaarden, tenzij die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Voetbalsouvenirs.eu zijn geaccepteerd. 

Artikel 4: Offertes en levering
1. Voetbalsouvenirs.eu zal er voor zorg dragen dat de door u, door middel van een bestelling via Internet, bij Voetbalsouvenirs.eu bestelde producten, mits op voorraad, binnen 7 werkdagen, nadat Voetbalsouvenirs.eu de betaling van de bestelde producten heeft ontvangen, de bestelde producten bij u worden afgeleverd. 
2. Bovengenoemde levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Voetbalsouvenirs.eu is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. 
3. Voetbalsouvenirs.eu hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen op het opgegeven afleveradres geleverd worden, heeft u de mogelijkheid om de bestelling te ontbinden. 
4. Wanneer u meerdere producten bestelt, kan het zijn dat wij wachten tot U bestelling compleet is. U wordt daar telefonisch van op de hoogte gesteld. 

Artikel 5: KLEUR, PRIJS EN MODELWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN
1. Alle prijzen van de producten op deze site zijn inclusief BTW. 
2. Bezorgkosten kunt u vinden bij verzenden & retouren.
 
Artikel 6: Niet tevreden
Als u niet tevreden bent over een artikel kunt u dit natuurlijk naar ons in originele staat en verpakking terugsturen. Dit binnen 8 dagen nadat u uw bestelling ontvangen heeft. De kosten van het terugsturen zijn voor uw rekening (en risico) en wij storten de kostprijs (min de werkelijke verzendkosten) van het artikel terug op uw (post) bankrekening. Minus het verschil in verzendkosten als uw bestelling door het terugsturen onder de Euro 50,00 komt. Ongefrankeerde pakketten worden door ons niet geaccepteerd.
Kooien mogen alleen in de originele verpakking en onbeschadigd geruild worden.

Artikel 7: Beschadiging door transport
Als een artikel u niet in goede staat bereikt neem dan binnen twee dagen nadat u uw bestelling heeft ontvangen contact met ons op. Wij zorgen ervoor dat u kosteloos een nieuw artikel ontvangt of dat het aankoopbedrag wordt teruggestort op uw rekening. 

Artikel 8: Garantie
Als u een artikel gekocht heeft met garantie kunt u dit bij het recht op garantie naar ons terugsturen. De verzendkosten naar ons toe en naar u terug zijn voor uw rekening. U kunt het artikel natuurlijk ook komen brengen en/of ophalen in één van onze winkels. Ongefrankeerde pakketten worden door ons niet geaccepteerd.
Schade toegebracht door uzelf of huisdier aan een product valt niet onder garantie, wel kunnen we vaak dingen vervangen/repareren tegen kostprijs. 

Artikel 9: Het ontbreken van een artikel
Als er in uw pakket een artikel ontbreekt neem dan binnen twee dagen nadat u uw bestelling heeft ontvangen contact met ons op. Wij zorgen ervoor dat dit natuurlijk kosteloos naar u verstuurd wordt of dat het aankoopbedrag wordt teruggestort op uw ( Postbank) rekening. 

Artikel 10: Overmacht 
1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. 
2. Voetbalsouvenirs.eu is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. 

Artikel 11: Aansprakelijkheid 
1. Voetbalsouvenirs.eu kan slechts aansprakelijk gehouden worden door schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. 
2. Voetbalsouvenirs.eu is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade. 
3. Wanneer Voetbalsouvenirs.eu aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de 
aansprakelijkheid beperkt tot herstel of vervanging van het artikel, dan wel terugbetaling van de koopprijs. 
4. Onverminderd het bovenstaande is Voetbalsouvenirs.eu niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan uw opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen. 
5. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Voetbalsouvenirs.eu ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen. 

Artikel 12: Toepasselijk recht en Forumkeuze 
1. Door het invullen van het bestelformulier op onze sites aanvaardt u deze algemene voorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen u en Voetbalsouvenirs.eu.
2. Voetbalsouvenirs.eu heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de site te wijzigen. 
3. De koopovereenkomst tussen u en Voetbalsouvenirs.eu wordt beheerst door het Nederlandse recht. 
4. Eventuele geschillen naar aanleiding van of voortvloeiend uit deze koopovereenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda, tenzij volgens dwingend recht een andere rechter bevoegd is. 

Artikel 13: Logo's, beeldmerken: 
1. De merken en/of logo's van Voetbalsouvenirs.eu die op deze site verschijnen, zijn gedeponeerde merken voor de Benelux en/of voor de hele wereld en zijn door het merkenrecht beschermd .
2. Elk gebruik van deze merken of logos van Voetbalsouvenirs.eu, zonder voorafgaandelijk en schriftelijke 
toestemming van de merkhouder, maken een merkinbreuk uit waarvoor de inbreukmaker 
aansprakelijk is en die, in sommige gevallen, strafrechtelijk kan worden bestraft.